loading

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 1. Megbízás felvétele során Vállalkozó megvizsgálja a szolgáltatás vállalásának lehetségeit.
 2. Amennyiben a megbízás az adott járműtípusra vonatkozó karbantartási, javítási technológiától vagy a KRESZ elírásaitól eltér, Vállalkozó a megbízás végrehajtását megtagadhatja.
 3. A vállalás feltételeinek elbírálására és szükséges tájékoztatás megadására Vállalkozó munkafelvevője, vagy magasabb beosztású munkatársa jogosult.

 

 A jármű átvétele a tulajdonostól, üzembentartótól

 

 

 1. Amennyiben Vállalkozó rendelkezik a kért szolgáltatás elvégzéséhez szükséges feltételekkel, akkor a gépjárművet szakemberével megvizsgáltatja, aki a hiba felvételezés után meghatározza és a megrendelő lapon feltünteti a meghibásodás tényét, valamint a Megrendelő kérését.
 2. Vállalkozó írásban közli a Megrendelővel a megrendelő lapon a kért munkák elvégzésének a munkafelvételkor megállapítható díját és a szolgáltatás elvégzésének határidejét. Leltárjegyzéket készít a gépkocsi tartozékairól (pl. emelő, pótkerék, stb.) és ezt is tételesen feltünteti a megrendel lapon, a gépkocsin esetlegesen elforduló karosszériasérülésekkel együtt. Feljegyzi a km-óra állását, valamint feltünteti az üzemanyag-tank feltöltöttségi állapotát is (1/4; 1/2; 3/4; 1/1) majd ezt a lapot mindketten - Megrendelő és Vállalkozó képviselője- aláírásukkal hitelesítik. Amennyiben a vállalási díj a szolgáltatás vállalásakor nem állapítható meg pontosan, Vállalkozó a várható legmagasabb – tájékoztatásul szolgáló - vállalási díj összegét közli a Megrendelővel.
 3. A gépjárműben hagyott személyes tárgyakért és egyéb vagyontárgyakért Vállalkozó felelősséget nem vállal. A felelősségvállalásra technikai okok miatt nincs lehetség. A programidőre, javításra jelentkező gépkocsikból a személyes tárgyakat a megrendelőnek előzetesen eltávolítani szükséges, mert ezek a tárgyak akadályozhatják is a javítás menetét, hozzáférhetőségi nehézségeket okozva.
 4. A megrendel lap egyik példánya a megrendelőé, akinek ez egyúttal a vállalkozó részére történ gépkocsi-átadás elismervényeként is szolgál. A rendelt munka elkészülte után, a megrendelő a munkamegrendelő-lap bemutatásával - melyet tőle elvenni nem lehet – igazolja a jármű átvételének jogosságát a vállalkozónál.
 5. A megrendelés alkalmával a megrendelő köteles a vállalkozó részére átadni a gépkocsival együtt annak forgalmi engedélyét és a gépkocsi kulcsait is. A munkalap aláírásával a megbízó igazolja, hogy a gépkocsit jogszerűen használja, közúti forgalomba való részvételre alkalmas állapotú és a vonatkozó jogszabályi elírásoknak eleget tesz.
 6. A megrendelő részére készített árajánlat 3 naptári napig érvényes. Ez arra az esetre vonatkozik, ha a megrendelő a gépjárművét nem hagyja a vállalkozó telephelyén, hanem azt tovább kívánja üzemeltetni. Az említett határidőn belül is megszűnik az érvényesség, ha a gépkocsiban a felvételi állapothoz képest változás következik be (pl. újabb meghibásodás, karambol, stb.).

 

 Az átvett gépjármű mozgatása a telephelyen

 

 1. Az ügyfél a gépjárművel az udvaron kialakított ügyfélparkolóig közlekedhet, saját felelősségére, a KRESZ szabályainak betartása mellett. A parkolóhelytől a műhelyig csak a megbízott szerelő, munkafelvevő - vizsgálatig, a vizsgálat során, illetve a vizsgálatot követően a vizsgált gépjárművek parkolóhelyéig mindennemű, gépjárművel történő mozgást csak a tanúsítványadó -végezhet. Az átvett gépjárműveket gondosan kezeljük, védjük.
 2. A MAXABO Kft. szervize által végzett szervizelési tevékenység közben, az általa okozott, neki felróható károkért teljes körű felelősséget vállal, mely tekintetében érvényes biztosítással rendelkezik.
 

 A megrendelt munka végzése során adódó események

 

 1. Ha a szolgáltatás elvállalásakor nem volt pontosan megállapítható, hogy milyen munkák, elvégzésére van szükség, akkor az előre nem látott és megrendelt munkával közvetlenül összefüggésben lévő hibák, pl. megbontás vagy műszeres vizsgálat útján történ felfedezése esetén a vállalkozó azokat külön megrendelés nélkül is megjavíthatja, ha a javítás összes költsége nem haladja meg azt az összeget, amit a megrendeléskor a szolgáltatás várható legmagasabb díjaként meghatároztak.
 2. Ha a munka végzése során a vállalkozó olyan előre nem látott hibát fedez fel, mely 
  a) a megrendelt munkával nincs összefüggésben, függetlenül attól, hogy ez közlekedésbiztonságotérinti-e vagy sem, illetve 
  b)a felfedezett hiba a megrendelt munkával összefüggésben van ugyan, de annak kijavításával a szolgáltatás díja meghaladná az előzetesen meghatározott várható legmagasabb javításiköltséget, akkor köteles a hiba felfedezéséről és az ezzel kapcsolatos munka díjáról amegrendelt haladéktalanul értesíteni. Ezt a munkát a vállalkozó csak külön megbízás alapjánvégezheti el, új elkészítési határidő megjelölése mellett.
 3. A 2. b) pont figyelembe vételével a közlekedésbiztonsági szempontból szükséges javítás meg nem rendelése esetén a hibás gépkocsi megrendelőnek történő átadásakor a vállalkozó köteles írásban közölni, hogy a gépkocsi a forgalomban nem vehet részt, és ennek tudomásul vételét a megrendel aláírásával köteles igazolni. A hibás gépkocsi elszállításáról a megrendelő köteles gondoskodni, azonban vállalkozó ebben kérésre segítséget nyújt.
 4. Amennyiben a megrendelt munka elvégzésére elre nem látható - a 2. pontban leírtakon kívül - egyéb ok akadályozza, azt a Megrendelővel haladéktalanul, de még a vállalási határidő lejárta előtt közölni kell.
 5. A szolgáltatás közben okozott károkért, pl. karosszéria-sérülés, egyéb rongálódás, a vállalkozó kártérítéssel tartozik. A kártérítési igényt írásban kell bejelenteni.

 

 Az elkészült gépkocsi átadása, számlázás

 

 1. A vállalkozó a gépkocsi javításának elkészültéről értesíti a megrendelőt. Amennyiben a megrendelő a gépkocsi készre-jelentésétől számított 6 napon belül a gépkocsit nem veszi át, a vállalkozó tárolási díj felszámítására jogosult. Amennyiben a megrendelő vagy megbízottja a megküldött készre-jelentés ellenére a gépkocsit 6 hónapon belül nem veszi át, a vállalkozó a javítási és tárolási díj érvényesítése érdekében jogi eljárást kezdeményez.
 2. A vállalkozó jogosult más vállalkozásoktól szolgáltatásokat igénybevenni és azokat közvetített szolgáltatásként a megrendel felé, továbbszámlázni. (alvállalkozó)
 3. A vállalkozó az elvégzett munkáról és a beépített anyagokról köteles a mindenkori jóváhagyott formátumnak megfelelő számlát adni a megrendelőnek. A számlában feltünteti
  a) az elvégzett munka megnevezését,
  b) a rezsióradíjat,
  c) a ráfordított idő mennyiségét,
  d) a szolgáltatás díjának összegét,
  e) a felhasznált anyagok tételes felsorolását, mennyiségét és értékesítési árát,
  f) tanúsítást arról, hogy a felhasznált anyag és a beépített alkatrész rendeltetésszerű használatra alkalmas.
 4. A számlában feltüntetett díjtételek az érvényes rezsióradíjak, egyéb vonatkozó jogszabályok alapján vannak meghatározva. Az érvényes rezsióradíjakat a munkafelvételen kifüggesztett tájékoztató tartalmazza.
 5. A javítás során lecserélt alkatrészek a megrendelő tulajdonát képezik. (kivéve a garanciális, valamint a biztosítási ügyintézéssel végzett javítások esetén) Megrendelőnek a munkalapon kell nyilatkoznia arról, hogy ezekre igényt tart-e. Amennyiben nem kéri a lecserélt alkatrészeket, úgy a vállalkozó intézkedik a lecserélt alkatrészek megsemmisítésről.

 

 A szolgáltatással szembeni panaszok intézése

 

 1. A munkavégzéssel kapcsolatban felmerült minőségi kifogások bejelentését a megrendelőnek írásban kell megtenni. A javítás helyszínén erre a célra a Vásárlók könyve nyomtatvány használatos. Az ebbe bejegyzett panaszokhoz a számlát is be kell mutatni. 
 2. A téves hibafelvételezés alapján szükségtelenül végzett munka ellenértékének kifizetését a megrendelő a gépjármű átvételekor megtagadhatja.
 3. A megrendelő a vállalkozó ügyfélszolgálati helyiségében kifüggesztett jótállási feltételek alapján a számára megjelölt jótállási időn belül követelheti 
  a) a hibásan vagy hiányosan végzett munka kijavítását,
  b) a kifizetett díj arányos csökkentését, illetve visszafizetését,
  c) az elvégzett munkával összefüggésben keletkezett hiba díjmentes kijavítását.
 4. A kijavítandó gépjármű beszállításáról a megrendelő köteles gondoskodni. A vállalkozó jótállási kötelezettségének saját telephelyén tesz eleget. A gépjármű szállítási költségeit, a hibát elkövet vállalkozó viseli a bemutatott számla alapján.
 5. Vállalkozó a megrendelő kifogásait lehetleg azonnal, de legkésőbb 15 napon belül köteles megvizsgálni, és ha az alapos, a jótállásra vonatkozó rendelkezésnek megfelelően köteles azt rendezni.
 6. Amennyiben a reklamáció okát a megrendelő által elfogadott határidőn belül a vállalkozó alkatrészhiány miatt megszüntetni nem tudja, úgy arról a megrendelőt tájékoztatja, és újabb egyeztetett határidőt ad.
 7. A szolgáltatás akkor tekinthet nem megfelelőnek, ha a vállalkozó a munkafelvétel során feltárt hibákat és a megrendelt javításokat bizonyítható módon nem, vagy rosszul végezte el, de a munka ellenértékét a számlában felszámítja.
 8. Nem tekinthető nem megfelelnek a szolgáltatás, ha a vállalkozó a jármű megbontása során olyan hibát észlel, ami a hibafelvételezés alkalmával nem volt megállapítható, és a megrendelő az utólagosan tudomására hozott hiba kijavítását a vállalkozónál nem rendeli meg.
 9. A 8. és 9. pontban meghatározott alapelvek figyelembe vételével a panasz kivizsgálása az alábbi módszer szerint történik:
  a) a munkavégzés mennyiben szolgálta a munka vállalására vonatkozó bizonylatokban (megrendelésben) rögzített és a megrendel tudomására hozott, vagy az általa kért hiba elhárítását.
  b) a jármű megbontása és javítása során elállt-e olyan újabb hiba, ami a hibafelvételezés során nem jelentkezett, és erről a megrendel kapott-e tájékoztatást?
  c) a számlán feltüntetett javítási műveletek alapján megállapítható-e a javításhoz felhasznált és leszámlázott alkatrészek és anyagok szükségszerűsége?
  d) a műszaki beavatkozás eredményeként bekövetkezett-e a működő egységek javulása, és ha a beállítási, működési paraméterek mérhetők, azok mennyiben felelnek meg a gyári javítóipari technológiákban meghatározott értékeknek?
  e) a jármű rendeltetésszerű üzeme szempontjából lényeges, de diagnosztikai eszközökkel nem minősíthető szerkezeti egységek ellenőrzésére a szemrevételezés, a működés-, ill. a futáspróba szolgál. Ennek során vizsgálni kell az erőátviteli szerkezetek és jelzőberendezések működképességét, a külső és belső szerkezeti zajokat, valamint a járműre jellemző menettulajdonságokat.
 10. Amennyiben a panasztevő a vizsgálatkor jelen kíván lenni, úgy számára a vállalkozónak azt lehetővé kell tenni.
 11. A vizsgálat eredményéről a vállalkozó a Megrendelővel közösen jegyzőkönyvet vesz fel, ahol mindkét fél közli a vizsgálat megtörténte utáni észrevételeit. Véleménykülönbség esetén a jegyzőkönyv egy példányát a vállalkozó köteles a panaszt továbbiakban elbíráló külső szerv (a Fővárosi Közlekedési Felügyelet) részére eljuttatni.
 12. A szolgáltatás minőségével, különösen a javítás módjával kapcsolatban lényeges műszaki kérdésben vita merül fel a megrendelő és a vállalkozó között, akkor a vállalkozó köteles 3 napon belül a telephelye szerint illetékes szakigazgatási szerv szakvéleményét kikérni. A minőségvizsgáló szervezet köteles a vizsgálatot soron kívül, de legkésőbb 10 napon belül elvégezni. Biztosítani kell továbbá, hogy a vállalkozó képviselője a vizsgálaton jelen lehessen. A vizsgálatot végző szerv tájékoztatja a vállalkozót arról, hogy a vizsgálatot, a szolgáltatást végző telephelyén, vagy a m5szaki vizsgálóállomáson végzi-e el.
 13. Lényeges műszaki kérdésnek a következők tekinthetők:
  a) a jármű fő- és részegységein javítást vagy beszabályozást végeznek, és ennek ellenére a működésben a javítás előtti állapothoz képest az elvárható mértékű javulás nem, vagy esetleges romlás következett be, illetőleg a javítással összefüggésbe hozható újabb hiba állt el.
  b) a sérült vagy elhasználódott járművek kocsiszekrényén végzett javítások után a jármű főbb gépészeti egységeinek (motor, futóművek, kormány, hordozó szerkezetek, önhordó karosszéria vagy alváz) felfüggesztési pontjai a gyári elírásokban megengedett tűréshatárokon kívülre esnek, továbbá az ajtók, ablakok zárása nem megfelel, az utas- vagy csomagtér beázik.
  c) a jármű részleges vagy teljes újrafényezése után - de még a jótállási időn belül - a fényezett részekről a festék leválik, a szín az eredeti, ill. az újra nem fényezett karosszéria-elemek színétl lényegesen eltér.
 14. A minőségi kifogás elbírálására a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a KTI csak akkor vehető igénybe, ha a javítást végző műhely vagy területi műszaki vizsgálóállomás (Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-Magyarországi Regionális Igazgatóság) feltételi körülményei a felek között felmerül vita eldöntéséhez nem megfelelőek, mert objektív szakvélemény kialakításához laboratóriumi feltételek szükségesek (anyaghibából eredő kifogások). E két minőségvizsgáló szerv igénybe vétele csak a Fvárosi Közlekedési Felügyelet javaslata alapján történhet.

 

 Jótállási feltételek

A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 248. §-ában foglaltakra és a 249/2004. (VIII. 27.) Korm. Rendelet alapján az alábbi feltételek mellett vállal jótállást:

 

 

 1. A jótállás időtartama hat hónap.
 2. A jótállás időtartama a szolgáltatás igénybevétele után, a fogyasztó vagy megbízottja részére való átadástól, a kiállított számla keltétől számítandó.
 3. A megrendelő a jótállási igényét a szolgáltatás alkalmával kapott számla bemutatásával, a hiba észlelése után, a jótállási időszakon belül történ írásbeli bejelentéssel érvényesítheti.
 4. Nem érvényesíthet a jótállási igény, ha
  a) az alkatrészt a megrendel hozta,
  b) a hiba természetes elhasználódás következménye,
  c) természetes elhasználódás miatt a beszabályozás sikertelen.
  Megjegyzés az a) ponthoz:
  A megrendelő által hozott alkatrészeket a vállalkozó szemrevételezéssel ellenőrzi. Amennyiben hibát nem állapít meg, az alkatrészt beszereli, de ezekre az alkatrészekre jótállást nem vállal. A megrendelő által hozott alkatrész, anyag rejtett hibája esetén a vállalkozót jótállási kötelezettség nem terheli. Hibás alkatrész beszerelését a vállalkozó nem vállalhatja.
 5. A jótállás feltételeként a vállalkozó a javítással kapcsolatban műszakilag indokoltan előírhat meghatározott futásteljesítményhez kötött, gyári elírásokkal azonos, kötelez - nem díjmentes - átvizsgálást, olajcserét.
 6. Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha 
  a) a megrendel a gépkocsira érvényes átvizsgálásokat, karbantartást egyáltalán nem, vagy nem a megadott km-határérték elérésekor végezteti el,
  b) a gépkocsin a javított részt, a javítást végző vállalkozón kívül más megbontja,átalakítja, javítja,
  c) a gépkocsin a javított egység megsérül, megsemmisül (elemi csapás, baleseti sérülés),
  d) a gépkocsit nem a gyártómű által adott kezelési utasításnak megfelelően, ill. szakszerűtlenül üzemeltették.
 7. Szakszerűtlen kezelésnek minősül, ha
  - nem az előírt üzemanyagot, kenőanyagot használják,
  - a gépkocsit nem megfelel módon tárolják,
  - a meghibásodás után tovább üzemeltetik, ami további rongálódást idéz el,
  - a gépkocsit autó versenyen használják,
  - a gépkocsit gépjárművezetés-oktatásra használják,
  - a gépkocsit nem rendeltetésszerűen használják.
 8. Nem vonatkozik a jótállás az izzókra, valamint a különböző üvegféleségek, műanyag búrák törésére, kopó alkatrészek kopására (fékbetétek, tengelykapcsolók, gumi alkatrészek, ablaktörlők, stb.)
Ugrás az oldal tetejére